Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

ARTIKEL 1          TOEPASSELIJKHEID

1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Blue Clinics B.V. zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Blue Clinics B.V. voortvloeiende Werkzaamheden.

2.           Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

3.            Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

4.            De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Blue Clinics B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.          Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

6.            De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

7.            Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Blue Clinics B.V. gevestigd is.

8.            Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij Blue Clinics B.V. zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

 

 ARTIKEL 2         TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.           Alle aanbiedingen en andere uitingen van Blue Clinics B.V. mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn voor Blue Clinics B.V. geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van Blue Clinics B.V. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.       Blue Clinics B.V. heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of de orderbevestiging.

3.         Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft Blue Clinics B.V. het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de digitale bevestiging van die bestelling Blue Clinics B.V.

4.         Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter hier van afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

 

ARTIKEL 3           ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE  EN FACTURATIE

1.         De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. Blue Clinics B.V. is niet gehouden om voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg de in dat artikellid bedoelde informatie aan de opdrachtgever te verstrekken.

2.                Blue Clinics is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst.

3.                Bij elektronische facturering zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

ARTIKEL 4           LEVERING

1.            Blue Clinics B.V. voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.            Blue Clinics B.V. bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s) of derden.  

3.            Blue Clinics B.V. heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Blue Clinics B.V. aan te wijzen derde.

4.            Verzending en transport van Blue Clinics B.V. naar opdrachtgever geschiedt voor risico van de ontvanger.

5.         Blue Clinics B.V. is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door Blue Clinics B.V. afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever.

6.            Zendingen binnen Nederland zullen altijd kosteloos worden verstuurd.

 

ARTIKEL 5           PRIJZEN

               1.                Blue Clinics B.V. zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht    geldende tarieven, zoals die door Blue Clinics B.V. zijn  vastgesteld.

               2.                De genoemde prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting. 

               3.                Indien er zaken worden bezorgd, gemonteerd, geïnstalleerd of afgenomen is Blue Clinics B.V. gerechtigd hiervoor voorrijkosten en/of installatiekosten in rekening te brengen.

4.                De inhoud van deze algemene voorwaarden, daartoe gerekend de tarieven, kunnen door Blue Clinics B.V. worden gewijzigd tijdens de duur van een overeenkomst. Deze wijzigingen vinden jaarlijks per 1 januari plaats, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is bepaald. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dagtekening van de brief aan de opdrachtgever, waarin is bekendgemaakt dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven zijn gedeponeerd.

 

ARTIKEL 6           AANSPRAKELIJKHEID

1.                De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren of onderhouden ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.

2.                Iedere aansprakelijkheid van Blue Clinics B.V. door of namens de opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.

3.                Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.                  Blue Clinics B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Blue Clinics B.V.

  

ARTIKEL 7          BETALING

              1.                Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Blue Clinics B.V.

2.                Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting, gedeelde bankkosten, opschorting en/of verrekening.

3.            Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Blue Clinics B.V. gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente (ex art. 6:119a BW) in rekening te brengen.

4.            Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Blue Clinics B.V. gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

5.            Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Blue Clinics B.V. daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Blue Clinics B.V. gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Blue Clinics B.V. te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Blue Clinics B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Blue Clinics B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 8          OPZEGGING

1.           Blue Clinics is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

2.           Blue Clinics B.V. is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van Blue Clinics B.V. bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Blue Clinics heeft voldaan.

 

ARTIKEL 9          EIGENDOMSVOORBEHOUD

              1.              Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Blue Clinics B.V. totdat alle vorderingen die Blue Clinics B.V. op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.

             2.            Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan Blue Clinics B.V. een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

 

ARTIKEL 10        INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

          1.         Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Blue Clinics B.V. rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Blue Clinics B.V. gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: gemaakte offertes, adviezen, rapportages, werkwijzen en templates.

 

ARTIKEL 11        RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN

       1.      De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Blue Clinics B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de levering volledig en in goede staat te hebben ontvangen.

2.      De garantietermijn op nieuwe apparatuur bedraagt 24 maanden.

3.    Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Blue Clinics B.V.  kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake.

4.      Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.

5.      Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).

6.      Producten kunnen alleen met toestemming van Blue Clinics B.V. geretourneerd en mogelijk gecrediteerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.

Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn.

 7.      Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is Blue Clinics B.V. gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens Blue Clinics B.V. is nagekomen.

 

ARTIKEL 12        SLOTBEPALINGEN

       1.      Deze algemene voorwaarden gelden vanaf Mei 2018.

       2.      Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Blue Clinics’.

 

       3.      Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en kunnen worden opgevraagd.